vinlende

Tay Robot

Astro 100 NT Chiều dài cạnh tối đa 2500 mm

Tay Robot từ loại nhỏ đến loại lớn. Robot được lập trình sử dụng ngoại tuyến từ văn phòng với sự hỗ trợ của phần mềm 3D thông minh..

Tham khảo danh mục tổng thể các máy móc của chúng tôi