vinlende

Hàn (ITEQ VN)

124

   máy hàn TIG OTC MR315T

 

123123

   máy hàn TIG JASIC 315P AC/DC

                                   máy hàn TIG JASIC 300

                                  máy hàn MIG JASIC 250